Vlada održala prvi nastavak 64. redovne sjednice

2.8.2019. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjem prvom nastavku 64. redovne sjednice odobrila je Smjernice za izradu nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH uz određene korekcije i dopunu smjernica.

Image for news

Dijana Glišić, direktorica Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, kazala je da je predloženo dvanaest smjernica koje se odnose na nedostatke u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

„Smjernice imaju za cilj otklanjanja određenih tehničkih i formalnih smetnji u tom postupku, a koje su omogućavale učesnicima konkursa da na neki način manipulišu, kako pojedinačnim zemljištem koje je predmet konkursa, tako i cijelim postupkom. Prilikom izrade smjernica referisali smo se na one nedostatke o kojima se raspravljalo prije nekoliko mjeseci u Skupštini Brčko distrikta BiH i pokušali smo da ponudimo rješenje koje bi trebalo da rezultuje uspješnijim i efikasnijim načinom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem“, kazala je Dijana Glišić ističući da su na današnjoj sjednici predložene određene korekcije i dopune smjernica koje se odnose na sankcije u vezi sa odustajanjem od zaključenja ugovora o zakupu, na ograničavanje trajanja licitacije, propisivanje najviše cijene do koje licitacija može da traje i slične odredbe.

Vlada Distrikta na današnjoj sjednici razmatrala je i Informaciju sa prijedlogom zaključka u vezi sa korištenjem zemljišta za alternativno zbrinjavanje leševa pasa lutalica.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zoran Gajić kazao je da je danas Vlada polovično riješila ovo pitanje, ali istovremeno dala je i preduslov da Odjeljenje može pristupiti plaćanju JP „Komunalno Brčko“ i da se može zaključiti ugovor sa ovim preduzećem kako bi ono moglo funkcionisati.

„Da smo regulisali i pitanje lokacija gdje će se nalaziti spalionica mi bismo u potpunosti riješili ovu oblast. Sada je ostavljena mogućnost za dopunskom odlukom da se odrede tri lokacije u narednom periodu i mi iz Odjeljenja ćemo predložiti te tri lokacije. Za ove namjene osigurana su sredstva u iznosu od 220.000 KM za godinu dana tako da ćemo mi nakon zaključivanja ugovora, kao što sam kazao, jedan dio platiti s obzirom da JP „Komunalno Brčko“ već ima troškove i drži pse u azilu, hrani i sl.“, kazao je Gajić.

Članovi Vlade danas su usvojili i Prijedlog pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanova socijalne zaštite za smještaj odraslih i starih lica, Prijedlog zaključka u vezi sa univerzalnim periodičnim pregledom (UPS), izvještaj – treći ciklus i tabelarni prikaz UPR preporuka, upućenog od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava sa pozicije grantova neprofitnim i drugim organizacijama za 2019. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za podršku mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama i udruženjima građana, treći dio, Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih grantova u Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrenih budžetom Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, treći dio, Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za treći pokušaj vještačke oplodnje kao i Prijedlog odluke o imenovanju člana i zamjenika člana upravnog odbora koji se bavi projektom „Tehnička pomoć za razvoj hidrološkog sistema za predviđanje poplava za sliv rijeke Save (faza 1. Rijeka Bosna).

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici odobrila je i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o općim, tehničkim i stručnim uslovima za osnivanje i rad ustanove socijalne zaštite Centra za socijalni rad i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o osnivanju, organizaciji, trajanju i pohađanju nastave u paralelnim školama.

Vlada Brčko distrikta BiH primila je i k znanju Izvještaj o provedenim aktivnostima radne grupe za analizu sektora relevantnih za izdavanje dozvola za izgradnju energetskih objekata u Brčko distriktu BiH, sa prijedlogom zaključka.