Registar imovine

Registar nekretnina je jedinstvana elektronska baza koja sadrži podatke o nekretninama u vlasništvu Brčko distrikta, dobrima u opštoj upotrebi i raspolaganju javnom imovinom u Distriktu.

Registar javne imovine u Distriktu sastoji se od:

a) registra nekretnina u vlasništvu Distrikta,

b) registra nekretnina u opštoj upotrebi,

c) registra raspolaganja javnom imovinom u Distriktu,

d) evidencije pokretnina u vlasništvu Distrikta

1. Registar nekretnina sadrži:

a) podatke o nekretnini koji se odnose na: oznaku parcele, ulicu, broj, mjesto, katastarsku opštinu, broj zemljišnoknjižnog izvoda, površinu zemljišta, površinu objekta i terete;

b) vrijednost nekretnine u momentu evidentiranja u registar nekretnina;

c) podatke o korisniku nekretnine;

d) druge podatke značajne za vođenje evidencije.

2. Podaci u registru nekretnina iz stava 1 tačke a) ovog člana usaglašeni su s podacima iz Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i organa nadležnog za poslove katastra.

Sadržaj i način vođenja registra utvrđuje se pravilnikom koji donosi gradonačelnik

Nivo ažurnosti registra imovine - svaki 6. mjesec.