Sektor raspolaganja

U Sektoru raspolaganja vrše se poslovi koji se odnose na:

a)      izrađivanje prijedloga plana raspolaganja u oblasti poljoprivrednog, građevinskog zemljišta, stambenog fonda, javnih površina, poslovnih prostora, javnih dobara i šuma (osim postupaka raspolaganja za koje je nadležno Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu), kao i pokretnih stvari u imovini Brčko distrikta BiH;

b)      pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora;

c)      upravljanje imovinom u vlasništvu Brčko distrikta BiH;

d)     kontrolu naplaćivanja naknada za korištenje imovine Brčko distrikta BiH, preduzimanje zakonskih mjera za njihovu naplatu, pružanje podataka i pomoći za potrebe sudskih i drugih postupaka;

e)      saradnja i pružanje podataka drugim organima i institucijama Brčko distrikta BiH;

f)       provođenje postupaka raspolaganja u oblasti poljoprivrednog, građevinskog zemljišta, stambenog fonda, javnih površina, javnih dobara i šuma (osim postupaka za koje je nadležno Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu), kao i pokretnih stvari u imovini Brčko distrikta BiH;

g)      kontrolu efikasnog, racionalnog iskorištavanja poljoprivrednog, građevinskog zemljišta, stambenog fonda, javnih površina, imovine institucija Brčko distrikta BiH, javnih dobara i šuma (osim u postupcima za koje je nadležno Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu) kao i pokretnih stvari u imovini Brčko distrikta BiH koje su dodijeljene na upotrebu i korištenje institucijama distrikta kojima upravljaju te institucije.