Registar nekretnina

Registar nekretnina je jedinstvena elektronska baza koja sadrži podatke o nekretninama u vlasništvu Distrikta.

Registar nekretnina sadrži:

a) podatke o nekretnini koji se odnose na: oznaku parcele, mjesto, katastarsku opštinu, broj zemljišnoknjižnog izvoda, površinu zemljišta, površinu objekta i terete (ukoliko ih ima);

b) vrijednost nekretnine u momentu evidentiranja u registar nekretnina;

c) podatke o korisniku nekretnine;

d) druge podatke značajne za vođenje evidencije.

Podaci u registru iz tačke a) usaglašeni su sa podacima is Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i organa nadležnog za poslove katastra.