Sektor registra

                          

U Sektoru registra vrše se poslovi koji se odnose na:

a)      obavljanje svih radnji u vezi s identifikacijom i evidencijom imovine i dobara u općoj upotrebi, kao i vođenje popisa imovine u vlasništvu Brčko distrikta BiH;

b)      vođenje baze podataka o imovini u vlasništvu Brčko distrikta BiH i njeno usaglašavanje s evidencijama u Glavnoj knjizi Trezora i evidencijama drugih institucija;

c)      preuzimanje u posjed i slobodno raspolaganje imovine u vlasništvu Brčko distrikta BiH i vođenje evidencije o istom;

d)     vođenje periodične evidencije utroška električne energije i  vode u poslovnim prostorima Brčko distrikta BiH, koji su predmet zakupa, uz konstantnu saradnju sa JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH;

e)      operativne analize za pojedine jedinice imovine u vlasništvu Brčko distrikta BiH;

f)       izradu finansijskih rezultata, finansijsko-računovodstvenih izvještaja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu s propisima Distrikta;

g)      obavljanje svih poslova vezanih za upis imovinskih prava Distrikta u javne evidencije;

h)      pružanje podataka o evidencijama koje se vode u Uredu za upravljanje javnom imovinom;

i)        vođenje baze podataka o svim zaključenim ugovorima;

j)        saradnja i pružanje podataka drugim organima i institucijama Brčko distrikta BiH;

k)      pripremu nacrta zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti Sektora;

l)        izrađivanje klasifikacije imovine u vlasništvu Brčko distrikta BiH.

U djelokrug rada ovoga sektora spada prikupljanje i pružanje informacija vezanih za zemljište u vlasništvu Brčko distrikta i javne objekte i to: Administrativni objekti, Objekti kulture, Zdravstveni objekti,Obrazovno školski objekti, Sportsko-rekreativni objekti, Spomenici kulture,odnosno istorijskog nasleđa, Gradska groblja i prateći objekti,Pijace, Marine i plaže na Savi, Stambeni fond, Poslovni prostori.